Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Przechlewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy w Przechlewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.przechlewo.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób ze szczególnymi potrzebami, napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów,.
Niektóre dokumenty w postaci plików PDF i dokumentów WORD nie są w pełni dostępne (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury, brak tekstów alternatywnych w grafikach, błędnie wstawione tabele utrudniające odczytanie informacji) - lub są skanami dokumentów.
Część dokumentów do pobrania nie jest dostępna cyfrowo,.
Tabele prezentujące dane nie posiadają: tytułu, opisu, zdefiniowanych nagłówków,.
Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,.
Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,.
Niektóre formularze do pobrania nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu,.
Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu cel linku nie jest odpowiednio określony.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej tj. przed dniem 23 września 2020 r. Multimedia nadawane na żywo. Pochodzą z różnych źródeł, niektóre treści (np. dokumenty) nie zostały wytworzone przez urząd,. Opracowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,. Niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których urząd nie jest uprawniony,.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-01-27
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-03-08

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail informatyk@przechlewo.pl. Natomiast wnioski o udzielenie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail ug@przechlewo.pl. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Mariola Bazanowicz, Urząd Gminy Przechlewo, Ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
rada@przechlewo.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 598334301

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2021-01-27
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-01-27
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Parking
Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący
Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku
Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście z poziomu 0 z ulicy Człuchowskiej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Schody nie są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
Otwierają się na zewnątrz.
Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
Szerokość otworu wejściowego wynosi 91 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem
Punkt obsługi znajduje się na parterze, które działa w ten sposób, że przywołuje się odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie przyjścia do niepełnosprawnego klienta i rozpatrzenia jego sprawy w miejscu przebywania klienta. Ponadto, każdy pracownik urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do urzędu.

Ciągi pionowe
Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia
Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka
W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
Toaleta znajduje się na parterze
Drzwi otwierają się na zewnątrz.
Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Strona bip.przechlewo.pl posiada dodatkowo wersję dla osób niepełnosprawnych. Posiada wersję kontrastową,która jest w pełni dostępna poprzez klawiaturę i posiada odpowiednie skróty klawiszowe. Więcej informacji o obowiązku ustawowym znajduje się na stronie https://dostepnosccyfrowa.pl.