Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Przechlewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Drzewa i krzewy

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. zatrudnienia i melioracji
pokój nr 12, tel. 59 858 87 32

 

 

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów- składany jest w przypadku, gdy wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Zgłoszenie wycinki drzew- składane gdy wycinka jest planowana przez osobę fizyczną na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


1) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli wniosek składa posiadacz, który nie jest właścicielem gruntu na którym rosną    drzewa/krzewy;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek lub mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) rysunek lub mapę określające usytuowanie drzew lub krzewów do nasadzeń zastępczych, jeśli są planowane (w zamian za usunięte drzewa lub krzewy), z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew bądź krzewów, składa się w przypadku, gdy wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów udzielane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Zezwolenie można odebrać osobiście lub otrzymać poprzez operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru.
Wydanie zezwolenia poprzedzone jest przeprowadzeniem oględzin w terenie przez pracownika urzędu z udziałem wnioskodawcy lub osoby upoważnionej.
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Do pobrania:


2) Zgłoszenie wycinki drzew:

Właściciel nieruchomości w przypadku planowanego zamierzenia usunięcia drzewa/drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy Przechlewo zamiaru usunięcia drzewa/drzew, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:


1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie winno zawierać, imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Zgłoszenie takie należy wnieść do Wójta Gminy Przechlewo.  

Wójt Gminy Przechlewo w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa/drzew w celu ustalenia, odpowiednio:

1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Do pobrania:


Opłaty:
Złożenie wniosku i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.  Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

Tryb odwołania:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Przechlewo, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735).


 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Galas

Data wytworzenia:
18 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Maciej Galas

Data publikacji:
18 lut 2021, godz. 10:56

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Galas

Data aktualizacji:
16 wrz 2021, godz. 13:29